Omgevingsvergunning

Als je gaat bouwen of bij verbouw krijg je te maken met bouw regelgeving. Deze regels zijn vastgelegd in de Woningwet. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een aantal bouwwerken is geen vergunning nodig, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Sinds 1 oktober 2010 heeft Nederland nieuwe regels voor het aanvragen van (bouw)vergunningen. Op 1 oktober 2010 is namelijk de WABO ingevoerd, en daarmee zijn 25 verschillende vergunningen samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Hieronder lees je daarover meer.

Wat is het voordeel van de omgevingsvergunning?

1 Vergunning, 1 procedure en 1 besluit

Als je gaat bouwen of verbouwen, moet je nu vaak meerdere vergunningen aanvragen. Zoals een bouwvergunning, sloop vergunning, kap vergunning of monumenten vergunning. Met allemaal hun eigen procedures, kosten en afhandeltermijnen. Sinds 1 oktober vraag je voor je complete bouwplan nog maar één omgevingsvergunning aan. De omgevingsvergunning vervangt 25 vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. De gemeente behandelt je aanvraag in één procedure en neemt één besluit. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunnningverlening bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen.

Eén bezwaar en beroepprocedure

Doordat je nu voor al je bouwactivitieiten nog maar één omgevingsvergunning aanvraagt, is er ook nog maar één bezwaar en beroepprocedure. Voor 1 oktober j.l. konden belanghebbenden nog tegen elke vergunning apart bezwaar maken. Dit is nu dus anders: zij moeten in één keer al hun bezwaren op tafel leggen. Dit kan je veel tijd besparen.

Digitaal aanvragen

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning hoef je de deur niet meer uit. Via het Omgevingsloket online vraag je de vergunning digitaal aan op een moment dat je het beste uitkomt. Bijlagen stuur je meteen digitaal mee. Het in veelvoud aanleveren van papieren of bouwtekeningen is dan niet meer nodig. Een digitale aanvraag bespaart je zo veel tijd en kosten.

Meer vergunningvrij bouwen

Sinds 1 oktober worden ook meer bouwactiviteiten vergunningvrij. In het omgevingsloket zit ook een digitale vergunningencheck. Door deze in te vullen zie je direct of je voor je situatie een omgevingsvergunning nodig heeft.

Geen tegenstrijdige regelgeving meer

Bij bouwplannen waarbij meerdere vergunningen nodig zijn, kun je in de huidige situatie te maken krijgen met tegenstrijdige voorschriften van de verschillende vergunningen. Dit kan het geval zijn bij vergunningen voor bedrijven of bij complexere bouwprojecten. De invoering van één omgevingsvergunning maakt een einde aan de tegenstrijdige regelgeving terwijl het maatschappelijk belang even goed beschermd blijft, zoals dat voorheen het geval was.

Hoe weet ik of ik een vergunning nodig heb?

Op de website van het Omgevingsloket kun je een vergunningscheck doen, om te bekijken in welke gevallen je een vergunning moet aanvragen.

Onder de WABO kennen we nog slechts 3 categorieën (bouw)vergunningen/meldingen:

 • bouwvergunningvrij
 • bouwvergunningplichtig
 • meldingplichtig (voornamelijk voor milieu-activiteiten)

In het oude systeem (tot 1 oktober 2010) bestond er nog een andere soort (bouw)vergunning, namelijk de lichte bouwvergunning. Deze is met het invoeren van de omgevingsvergunning komen te vervallen. Wanneer je een vergunning nodig heeft maakt het dus niet uit wat je gaat bouwen; voor zowel een wolkenkrabber of een dakkapel gelden dus dezelfde procedures en regels.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn vergunning heb?

Binnen de omgevingsvergunning gelden twee termijnen waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen over de aanvraag:

 • Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken. Binnen die acht weken kan de gemeente beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.
 • Complexere aanvragen met een hoog risico voor de omgeving verlopen via de uitgebreide procedure in maximaal 26 weken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het bestemmingsplan moet worden aangepast om een (ver)bouw mogelijk te maken. Binnen de eerste acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.


De gemeente kan ook besluiten om de beslissing aan te houden. Dit betekent dat de periode waarbinnen de vergunning moet worden afgegeven voor onbepaalde tijd wordt opgeschort. Dit kan voorkomen als aan de aanvraag iets ontbreekt of niet klopt. De gemeente kan dan vragen om een aanvulling. De aanvraag komt dan in de status ‘Aanvulling gevraagd’ en de beslistermijn wordt opgeschort. De gemeente brengt je op de hoogte van de aanvullingstermijn. De beslistermijn gaat weer lopen wanneer je de aanvulling indient of wanneer de aanvullingstermijn verloopt.

Welke vergunning zijn allemaal opgenomen in de omgevingsvergunning?

25 verschillende vergunning zijn opgegaan in de omgevingsvergunning. De voor de bouw belangrijkste zijn hieronder opgesomd.

 • bouw vergunning
 • milieu vergunning
 • aanleg vergunning
 • ontheffing bestemmingsplan
 • monumenten vergunning
 • mijnbouwmilieu vergunning
 • reclame vergunning
 • inrit vergunning
 • sloop vergunning
 • kap vergunning
 • gebruiks vergunning

Aan welke spelregels moet ik me houden?

Net zoals bij de oude bouw vergunning moet de nieuwe omgevingsvergunning voldoen aan een aantal spelregels. Deze zijn vastgelegd in het bestemmingsplanwelstandnota en Bouwbesluit. Ook dien je je  altijd, ook bij vergunningsvrij bouwen, te houden aan de regels van het burenrecht.