Bouwbesluit

Bouwbesluit en Bouwbesluitberekeningen

Als u gaat (ver)bouwen, moet u rekening houden met bepaalde bouwtechnische eisen die gelden voor uw bouwwerk. Uw bouwwerk mag immers geen gevaar voor u en uw omgeving opleveren. Daarom gelden er eisen ten aanzien van de constructie, veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en het milieu. Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003. Om ervoor te zorgen dat bouwwerken aan de minimumeisen voldoen, zijn er bepaalde grenswaarden vastgelegd. Bijvoorbeeld de minimale afmeting van de hoogte een deur, de trap en het plafond. Alle bouwwerken moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2003, ook de vergunningvrije bouwwerken. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, controleert de gemeente of uw bouwplan aan het Bouwbesluit voldoet. Wanneer u een bouwplan door een bouwkundig bureau laat uitwerken zal men uw bouwplan toetsen aan alle eisen van het Bouwbesluit.

Naast tekeningen, vraagt de gemeente in veel gevallen ook om tekeningen. Te denken valt aan:

  • oppervlakteberekeningen
  • daglichtberekeningen
  • ventilatieberekeningen
  • energieprestatieberekeningen

Daarnaast is vaak het constructieontwerp en de constructieberekening een vereiste.

Brandregelgeving en Brandpreventie

Bestaande en nieuwe gebouwen moeten aan veel regelgeving voldoen. Wanneer u een gebouw wilt bouwen of verbouwen zijn de technische eisen omschreven in het bouwbesluit. In het bouwbesluit zijn ook de technische eisen omtrent het brandveilig (ver)bouwen van woningen en woongebouwen vastgelegd.

In het Bouwbesluit is bijvoorbeeld bepaald dat in een nieuwe woning rookmelders moeten zijn aangebracht. Een andere voorbeeld is de eis dat de maximale loopafstand vanaf een deur die toegang geeft tot een woon- of slaapvertrek tot aan de voor- of achterdeur 15 meter en niet langer mag zijn. Bij het verbouwen van een woning moet men dus rekening houden met de brandregelgeving uit het bouwbesluit.

Het gebruiksbesluit

Wanneer u een bestaand of een nieuw gebouw wilt gebruiken moet u voldoen aan het gebruiksbesluit. In het gebruiksbesluit zijn eisen vastgelegd welke een brandveilig gebruik van een gebouw moeten garanderen. U, als particulier, zal niet direct met het gebruiksbesluit te maken krijgen. Het gebruiksbesluit is vooral van toepassing op grote openbare gebouwen bijvoorbeeld kantoren, theaters en grote winkelbedrijven. Wanneer u van plan bent een woning geschikt te maken voor kamerbewoning, dan krijgt u wel met de eisen uit het gebruiksbesluit te maken. In dat geval moet er bijvoorbeeld een brandslanghaspel in de woning aanwezig zijn, en dienen de deuren van de verschillende kamers 30 of 60 minuten brandwerend te zijn.

Brandveiligheid in uw woning

U wilt natuurlijk in uw woning de kans op brand tot een minimum beperken.
Wanneer we er vanuit gaan dat uw woning voldoet aan het Bouwbesluit, is het van belang dat u de woning ook brandveilig gebruikt. In onderstaande brochures vind u veel tips en adviezen om de kans op brand tot een minimum te beperken. U kunt de brochures downloaden door op het onderwerp van de betreffende brochure te klikken.

Op de website van de brandweer vindt u meer informatie over het voorkomen van brand.