Technische tekening

Om te komen van ontwerp tot realisatie, doorloopt een bouwproject een heel traject. Dit bouwtraject is onderverdeeld in verschillende fasen en bij elke fase hoort een bouwtekening. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de verschillende bouwfasen met de bijbehorende bouwtekening.

Tekening van de bestaande situatie

In het geval van een verbouwing of uitbreiding van een bestaand gebouw dient er, voordat er kan worden ontworpen, een tekening te worden gemaakt van hoe het gebouw op dat moment is. Deze tekening van de bestaande situatie, wordt gebruikt als onderlegger bij de verbouwingsplannen. Om de tekening van de bestaande situatie te kunnen maken wordt het bestaande gebouw geïnspecteerd en opgemeten. Soms zijn ook de oorspronkelijke bouwtekeningen nog aanwezig. Op basis van deze gegevens kunnen de goede tekeningen van de bestaande situatie gemaakt worden.

Fase schetsontwerp en voorlopig ontwerp (VO)

Wanneer de bestaande situatie opgemeten en uitgetekend is, kan begonnen worden aan het schetsontwerp. Wanneer er geen sprake is van een bestaand gebouw, worden in deze fase pas de eerste tekeningen gemaakt. Het voorlopig ontwerp is vaak de eerste tekening van een verbouwingsplan of nieuw gebouw dat gemaakt wordt. De tekening geeft een beeld van hoe het toekomstige gebouw er uit komt te zien. In een voorlopig ontwerp worden plattegronden, gevels en doorsneden van een nieuw gebouw getekend. Het voorlopig ontwerp wordt vervolgens gebruikt als ‘praatplan’ met de opdrachtgever, en eventueel andere belanghebbenden. Het voorlopig ontwerp kan ook worden gebruikt om ter beoordeling voor te leggen aan de gemeente zodat men kan controleren of het bouwplan past binnen het geldende bestemmingsplan en of het voldoet aan de welstandnota. Dit wordt ook wel vooroverleg of informatief bouwplan genoemd.

Fase definitief ontwerp (DO)

In de definitief ontwerp fase krijgt het ontwerp meer vorm. Er worden beslissingen genomen over de definitieve indeling van plattegronden en gevels. Het gebouw wordt ook verder technisch uitgewerkt. Er worden definitieve keuzen gemaakt in materiaalgebruik, kleuren en afwerkingen. De constructeur bepaalt de definitieve afmetingen van balken en portalen, de dikte van vloeren en dimensioneert de fundering. In deze fase wordt ook een constructietekening gemaakt. Het ontwerp wordt eveneens getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit.

Fase bouwaanvraag

Om te mogen bouwen hebben we in Nederland in veel gevallen een bouwvergunning nodig. Deze bouwvergunning dient te worden aangevraagd middels het indienen van een bouwaanvraag. In het Besluit Indieningsvereisten Bouwvergunning (BIAB) staat precies omschreven welke stukken bij de gemeente dienen te worden ingeleverd en waaraan deze stukken moeten voldoen. Een handgetekende schets van uw aanbouw of dakkapel voldoet niet aan het BIAB en daarom zal de gemeente uw aanvraag weigeren of u vragen om bouwaanvraag tekeningen in te dienen. Bouwaanvraag tekeningen lijken veel op de tekeningen zoals gemaakt in de DO fase maar zijn net een stukje verder uitgewerkt. Dit doen we zodat de gemeente het gebouw kan toetsen aan de geldende wet- en regelgeving. Zo wordt op de bouwaanvraagtekeningen informatie gegeven over de afmetingen van trappen en balustraden, deuren en ramen, en worden de ruimten nauwkeurig gemaatvoert. Verder worden er van belangrijke knooppunten van het gebouw detailtekeningen gemaakt, en wordt er aangegeven hoe het gebouw bijvoorbeeld wordt geventileerd.

Fase bouwvoorbereiding of bestekfase

Na het indienen van alle producten en gegevens voor de aanvraag van de bouwvergunning start de bouwvoorbereiding. Deze fase wordt ook wel de bestekfase genoemd. In deze fase worden tekeningen gemaakt die de aannemer gebruikt om de bouwkosten te bepalen. Hier worden de kosten bedoeld die de aannemer moet maken om het bouwproject te realiseren. De tekeningen die gemaakt worden in deze fase maken deel uit van de contractstukken wanneer de opdracht gegund wordt aan de aannemer. Als basis voor de bouwvoorbereiding gebruiken we de tekeningen van de bouwaanvraag. De tekeningen worden aangevuld met gegevens die voor de uitvoering van belang zijn. Vaak worden de bestektekeningen of bouwvoorbereidingstekeningen door de aannemer gebruikt om het gebouw mee te bouwen. Bij grotere verbouwingen en nieuwbouwprojecten is het echter noodzakelijk om werktekeningen te laten maken.

Fase uitvoering of werkfase

Na het sluiten van een contract met de aannemer kan de volgende fase van het bouwproces van start gaan. Wanneer de aannemer start met bouwen begint de uitvoeringsfase. Om een gebouw te kunnen bouwen heeft de aannemer werktekeningen nodig. Bij kleinere verbouwingen worden de bouwvoorbereidingstekeningen vaak gebruikt als werktekeningen. De aannemer maakt zelf ook de nodige werktekeningen zoals bijvoorbeeld de legplannen van de vloeren en de dakplaten. Een bouwkundig bureau maakt in deze fase vaak nog de matenplannen en extra details. Matenplannen zijn tekeningen van de plattegronden op een grote schaal waarop veel maatvoering staat. Op de plannen ziet de aannemer precies waar de bouwelementen zoals wanden en kozijnen moeten komen te staan. Vaak vraagt de aannemer in deze fase nog om extra details van het werk, zodat de uitvoering met zo min mogelijk problemen doorlopen wordt.